Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wojcieszycach, ul. Szkolna 2, 58-560 Wojcieszyce  – informuje, że:

 • Administratorem Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wojcieszycach ul. Szkolna 2, 58-560 Wojcieszyce, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły,
 • przedstawicielem Administratora jest – nie wyznaczono przedstawiciela,
 • Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Szkoły  Podstawowej im. Jana Pawła II w Wojcieszycach ul. Szkolna 2, 58-560 Wojcieszyce, e-mail: safe-work@wp.pl,
 • Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przetwarzane w celu oceniania i informowania o wynikach nauczania oraz kontaktowania się z kadrą nauczycielską – realizacja przez dziecko obowiązku szkolnego;
 • podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/ Pana dziecka danych osobowych jest: Obowiązek nauki – określony w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59z późn. zm.).
 • odbiorcą Pani/Pana dziecka danych osobowych będzie – firma Vulcan (numer licencji 23926) na podstawie umowy pomiędzy Szkołą, która prowadzi e-dziennik.
 • Pani/Pana dziecka dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (spoza Unii Europejskiej),
 • okres przechowywania Pani/Pana dziecka danych osobowych upływa z dniem zakończenia nauczania,
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • Przetwarzanie danych jest wymogiem ustawowym określony w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. Z 2017r. poz. 59 z późn. zm) w celu realizacji obowiązku szkolnego,
 • Pani/ Pana dziecka dane osobowe: nie będą profilowane.