Program realizacji doradztwa zawodowego w  roku szkolny 2022/2023

Cele główne doradztwa zawodowego.

 • Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami.
 • Kształtowanie postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy.
 • Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.
 • Kształtowanie umiejętności analizowania swoich cech osobowości w aspekcie wyboru zawodu.
 • Dostarczanie informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy, o systemie szkolnictwa ponadpodstawowego i ponadgimnazjalnego.
 • Kształtowanie umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania.
 • Kształtowanie szacunku do pracy.
 • Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji.

Cele szczegółowe w zakresie pracy z dziećmi:

 • wdrażanie uczniów do samopoznania
 • kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron
 • wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów
 • rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie
 • przełamywanie barier emocjonalnych
 • wyrabianie szacunku dla samego siebie
 • planowanie własnego rozwoju
 • konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów
 • poznanie możliwych form zatrudnienia
 • zdobycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy
 • zdobycie umiejętności pozytywnej autoprezentacji
 • zdobycie umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
 • rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy
 • poznanie lokalnego rynku pracy
 • kreowanie własnej kariery zawodowej w wyniku samo zatrudnienia
 • poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego
 • preorientacja zawodowa w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wyboru zawodu
 • rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych (w tym bezrobocie i niepełnosprawność)

W zakresie pracy z rodzicami:

 • podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych
 • wypracowanie form wspierania dzieci w wyborze ich dalszej drogi życiowej
 • prezentacja założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów
 • zajęcia psychoedukacyjne służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych    i zawodowych przez ich dzieci
 • włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły
 • przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa narożnych jego poziomach

W zakresie współpracy z nauczycielami:

 • uzyskanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej
 • lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły i rynku pracy
 • nakreślenie
 • dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą.
Tematyka/ działaniaTermin realizacjiOsoby odpowiedzialne
Aktualizowanie zakładki związanej z doradztwem zawodowym na stronie internetowej szkoły.  cały rok  Michał Rogowski Patrycja Zabiegała  
Bieżąca aktualizacja szkolnego profilu facebookowego.cały rok  Danuta Krysińska Patrycja Zabiegała  
Rozmowy dotyczące preorientacji i orientacji zawodowej w klasach I-VI oraz poznawanie własnych zasobów (zainteresowań, mocnych stron, kompetencji). Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji i innych form uczeniu się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.cały rokwychowawcy klas 1-6 oraz grupy przedszkolnej 0  
Świat zawodów i rynek pracy, poznawanie zawodów. Odgrywanie ról zawodowych w zabawach zawodoznawczych z wykorzystaniem przyborów i narzędzi charakterystycznych w danym zawodzie w grupie 0 oraz klasach 1-3. Wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy.cały rokwychowawcy grup przedszkolnych i  kl. 0-6
Udzielanie indywidualnych porad uczniom, rodzicom i wspieranie wychowawców w orientacji zawodowej uczniów. Wspieranie w planowaniu własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.    cały rokpedagog wychowawcy    
Spotkania ze służbami mundurowymi, pracownikami GOPR i innymi przedstawicielami zawodów  – poznanie specyfiki pracyII semestrpedagog wychowawcy oddziałów przedszkolnych i klas 0-6  
Opieka indywidualna nad uczniami o specjalistycznych potrzebach edukacyjnych.cały rokpedagog wychowawcy nauczyciele współorganizujący  
Opieka nad uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce (np. dysleksja, dyskalkulia).cały rokpedagog wychowawcy
Konsultacje indywidualne z rodzicamicały rokwychowawcy nauczyciele pedagog
Konsultacje indywidualne z uczniamicały rokwychowawcy nauczyciele pedagog
Umożliwienie korzystania nauczycielom ze szkoleń, seminariów organizowanych przez osoby, instytucje edukacyjne, rynku pracycały rok  dyrektor szkoły