STRONA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Strona główna
 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

SP im. Jana Pawła II w Wojcieszycach

rok szkolny 2020/2021

 

Skład samorządu uczniowskiego:

Przewodniczący: Amelia Suda

Zastępca: Aleksandra Szumińska

Skarbnik: Mariia Kharchuk

Członkowie: Jakub Kuczewski, Karolina Paczkowska, Mikołaj Osioł, Mateusz Skąpski, Marcel Dawiec, Wojciech Narożny, Dawid Lewicki, Patrycja Jabłońska, Tsimur Naskevich,

 

Opiekunowie:  Anna Kozdenba, Gabriela Danysz, Michał Rogowski

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został przygotowany na podstawie harmonogramu imprez szkolnych oraz wniosków, propozycji dzieci – zwłaszcza członków SU.  Przedstawia on ogólny zarys działalności samorządu w naszej szkole wraz z propozycjami realizacji podejmowanych działań.

Biorąc pod uwagę fakt, że uczniowie szkoły podstawowej dopiero uczą się współdecydowania o własnych sprawach idea samorządności będzie wprowadzana poprzez:

-  uczestnictwo w tradycyjnych imprezach szkolnych,

-  organizację uroczystości pod kierunkiem opiekunów SU i innych nauczycieli,

-  analizowanie podjętych działań.

 

Podstawowe cele działania SU w naszej szkole to:

-  znajomość przez dzieci ich praw i obowiązków,

-  kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane działania,

-  reprezentowanie interesów ucznia na prośbę i w razie potrzeby,

-  zachęcanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy,

-  dbanie o dobre imię i honor szkoły,

-  kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,

-  organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia

-  współorganizowanie życia kulturalnego szkoły,

-  dbałość o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią,

-  dbałość o utrzymywanie czystości w klasach,

- partnerstwo  w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły,

- dbałość o przestrzeganie przez dzieci zasad panujących w szkole z powodu pandemii COVID-19.

 

Zadania do wykonania:

 

Wrzesień 2020 r.:

-  wybory przewodniczącego SU,

-  opracowanie rocznego planu pracy SU,

-  przypomnienie roli Samorządu Uczniowskiego i jego zadań,

-  wywieszenie na tablicy SU Praw i Obowiązków Ucznia,    

- wykonanie do poszczególnych klas - klasowych kalendarzy,

-  przygotowanie upominków dla kolegów z okazji Dnia Chłopaka.

 

Październik 2020 r.:

-  życzenia i upominek dla wszystkich pracowników szkoły z okazji DEN,

- porządkowanie grobów na starym cmentarzu, zapalenie zniczy.

 

Listopad 2020 r.:

- kartka z okazji 11 listopada,

- 21 listopada „Międzynarodowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień”.

 

Grudzień 2020 r.:

-  Szkolne Mikołajki dla oddziałów przedszkolnych i klas I-VI,

 

Styczeń 2021r.:

- wysłanie pocztą kartki z życzeniami dla Pani Feliksy Trzyny z okazji 94-tych urodzin

 

Luty 2021 r.:

- Poczta Walentynowa

 

Marzec 2021 r.:

- Dzień Kobiet i Mężczyzn

- Dzień Sołtysa - 11 marca,

- Dzień Wiosny,

- Wielkanocne Poszukiwania Jaj – pomoc w organizacji imprezy,

 

Kwiecień 2021 r.:

- Akcja „Pomagamy zwierzętom ze schroniska w Jeleniej Górze” -  zbiórka karmy lub środków pieniężnych dla zwierząt.

 

Maj 2021 r.:

- Dzień Rodziny – pomoc w organizacji imprezy.

- Podsumowanie akcji „ Najżyczliwszy uczeń w roku szkolnym 2020/2021”.

 

Czerwiec 2021 r.:

-  podsumowanie pracy SU, przygotowanie sprawozdania,

-  rozstrzygnięcie całorocznego konkursu SUPER KLASA.

 

Akcje i zadania trwające przez cały rok szkolny 2020/2021:

-  spotkania SU,

-  udział w uroczystościach szkolnych,

-  współdziałanie z władzami szkolnymi i nauczycielami,

-  praca na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,

-  współdziałanie z rodzicami,

-  udział w konkursie „Super Klasa”.

- udział w akcji „ Najżyczliwszy uczeń w roku 2020/2021”.

  

 Opiekunowie SU:

Anna Kozdenba

Gabriela Danysz

Michał Rogowski