Zajęcia wspomagające – arteterapia indywidualna Strona główna
 

 

Cel główny:
Zajęcia mają na celu rozładowywanie emocji u dzieci, a także wyzwalanie pozytywnych emocji, umożliwiających optymalne wykorzystanie możliwości rozwojowych dzieci.

Cele szczegółowe:
1. Zapoznanie z nowym materiałem plastycznym.
2. Doskonalenie sprawności manualnej.
3. Rozwijanie sfery sensorycznej.
4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych.
5. Kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej.
6. Kształtowanie samodzielności i konsekwencji w działaniu.
7. Uczenie się wyrażania trudnych emocji w sposób społecznie akceptowany.
8. Podnoszenie poziomu akceptacji siebie i innych.
9. Stwarzanie możliwości wypowiadania siebie poprzez wytwory artystyczne.
10.Rozbudzanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
11.Stwarzanie możliwości porozumiewania się.
12.Uczenie się spędzania wolnego czasu w sposób twórczy

SPODZIEWANE EFEKTY:
Dziecko:
- wyraża swoje myśli i emocje w sposób akceptowalny,
- nabywa większej pewności siebie, zna swoje mocne strony,- zna różne materiały plastyczne i potrafi je wykorzystać,
- posiada większy zakres możliwości komunikacyjnych,
- potrafi skupić się na wykonywanym zajęciu,
- rozwija umiejętność plastyczną i techniczną,
- czuje się docenione i zauważone.